Önemli Tarihler ve Yazım Kuralları

KONGRE TAKVİMİ VE KATILIM ÜCRETİ


Kongre Tarihi:

5-7 Eylül 2018

Kongrenin Yapılacağı Yer:

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi (Üniversite Kampüsü İçerisinde)

BİLDİRİLERİN SON GÖNDERİLME TARİHİ:

20 NİSAN 2018’DİR.
Bildiri son gönderme tarihi 8 Haziran 2018'e kadar uzatılmıştır.

KONGRE KATILIM ÜCRETİ:

200 TL

ÖĞRENCİ KATILIM ÜCRETİ:

150 TL
Kongre katılım ücretleri aşağıdaki hesaba yatırılacaktır:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI
HALK BANKASI KAMPÜS ŞUBESİ
IBAN TR59 0001 2001 3290 0016 1000 18 (Katılım ücreti yatırılırken dekonta “31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi için” ibaresi yazdırılmalıdır.)

MAKALE YAZIM KURALLARI

Kongremize bildiri ile katılacak katılımcıların bildirileri bilim kurulunda yer alan üç öğretim üyesine gönderilerek hakem incelemesinden (peer review) geçirilecektir.
Üç hakemden olumlu görüş almış olan bildirilerin yayınlanması için 3 adet dergi söz konusudur.
Her üç derginin güncel yazım kuralları aşağıda ayrı ayrı verilmiştir.
NOT: Listede 1 sırada yer alan Tarım Makinaları Bilimi Dergisinin yayın sayısı sınırlaması yoktur. Diğer iki derginin basımında, basım süresinin uzaması söz konusu olabilecektir. Her iki dergi de her sayısında en fazla 15 makale basılabileceğini bildirmiştir.)
Hakemlerden olumsuz görüş almış olan bildiriler, poster sunum olarak değerlendirilecektir.
Ayrıca yazar tercihi olarak poster sunum olmasını isteyen yazarların bildirileri de kongrenin elektronik kitabında tam metin olarak yayınlanacaktır. E-kitapta yayımlanacak olan bildirilerin yazım kuralları, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisinin yazım kurallarına göre hazırlanacaktır. Hakem heyetinden dergide basılmak üzere olumlu görüş almış olan bildirilerin özetleri de kongre elektronik kitabında yer alacaktır. Kongre e-kitabı katılımcılara USB olarak dağıtılacaktır.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

Tarım makinaları Derneği (TARMAKDER) yayınıdır. Eğe Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 

1.       Dergide aşağıdaki konularda hazırlanan ve daha önce yayınlanmamış araştırma ve makaleler yayınlanır,

·            Tarımda Yenilenebilir ve Yeni Enerji Kaynakları

·            Tarımda Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı

·            Tarım Makinalarındaki Son Gelişmeler

·            Traktör ve Sistem Araçlarında Gelişme Eğilimleri

·            Algılama ve Kontrol Sistemlerindeki Yenilikler

·            Hasat Sonrası İşlemler

·            Biyosistem Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri ve  Uygulamaları

·            Tarımsal Mekanizasyon Planlama ve Yönetiminde Son Gelişmeler

 

2.       Makale Microsoft Word yazılımıyla, bir adet yazar isimli, iki adet isimsiz makale çıktısı olarak 3 nüsha, disket/cd ile birlikte yayın komisyonuna gönderilir.

3.       Makaleyle birlikte "Makale hiçbir yerde yayınlanmamıştır" beyanının bulunduğu tüm makale yazarlarının imzası olan dilekçe gönderilir.

4.       Makaleler, yayın komisyonunca uygun görülmesi ve hakemler tarafından kabul edilmesi halinde yayımlanır. Yayınlanmayan makaleler geri verilmez.

5.       Bir yazarın aynı sayıda ilk isim olarak en fazla iki makalesine yer verilir.

6.       Makalelerin bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

7.       Dergi yılda 3 sayı olarak yayınlanır.

 

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

 1. Makale genel olarak; Başlık, Türkçe ve İngilizce özet, Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Bulguları, Tartışma ve Sonuç, Literatür Listesi, ana başlıkları altında hazırlanmalıdır. Eğer isteniyorsa teşekkür bölümü literatür listesinden hemen önce yer almalıdır.
 2. Makalenin tamamı metin, çizelge ve şekiller dahil olmak üzere 10 sayfayı geçmeyecek şekilde A4 kağıdına çift sütun olacak şekilde yazılmalıdır (sütun genişliği 7.65, sütunlar arası 0.7).
 3. Makale metni, üstten 4.0 cm, alttan 3.0 cm, sağ ve sol yandan 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 4. Makale metni, 1.25 satır aralıklı ve “Tahoma” yazı karakteri ile yazılmalıdır.
 5. Hakem düzeltmelerindeki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla satırlar her sayfada yeniden başlayacak şekilde numaralandırılmalıdır.
 6. Makale başlığında sözcüklerin sadece baş harfleri büyük, 13 yazı karakteri büyüklüğü ile koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır.
 7. Yazar adları, başlıktan sonra 2 satır boşluk bırakılmalı, yazarların adları küçük, soyadları büyük kısaltılmaksızın, 10 yazı karakteri büyüklüğü ile koyu yazılmalıdır. Birden fazla yazar adı virgülle ayrılarak yan yana sıralanmalıdır.
 8. Yazar adlarından sonra boşluk bırakılmadan yazarların çalıştıkları kurum adları, adresleri ve sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalıdır.
 9. Adreslerin ardından 2 satır boşluk bırakılarak “Özet” bölümüne başlanmalıdır. Özet metni 9 yazı karakteri büyüklüğü ile 1 satır aralıklı yazılmalı ve altında “Anahtar kelimeler:” yer almalıdır.
 10. Özet bölümünün ardından 1 satır boşluk bırakılarak İngilizce başlık 10 yazı karakteri büyüklüğü ile yazılmalıdır. İngilizce başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılarak “Abstract” bölümüne başlanmalıdır. Abstract metni yazım alanı 14 cm genişliğinde tek sütun olacak şekilde 9 yazı karakteri büyüklüğü ile 1 satır aralıklı yazılmalı ve altında “Key words:” yer almalıdır.
 11. Bölüm başlıkları ve metin, “Tahoma” yazı karakteri ile 9 büyüklüğünde yazılmalıdır.
 12. Bölüm başlıkları, koyu, büyük harfle ve soldan hizalı olarak, bölümler içindeki alt başlıklar ise ilk harfleri büyük olacak şekilde koyu yazılmalı, başlıkların hepsi numarasız olmalıdır.
 13. Makale metni, sağdan ve soldan hizalı olarak yazılmalı paragrafların ilk satırında 0.5 cm girinti yapılmalıdır. Paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır.
 14. Metin içinde literatür açıklamaları soyadı ve tarih verilmek suretiyle (Witney, 1998; Howell and Hiller, 1974; Pitts et al., 1986) düzenlenmelidir. Birden fazla kaynak belirtilmek istendiğinde bunlar noktalı virgül ile ayrılmalıdır. İkiden fazla yazar olması durumunda birinci yazardan sonra “ark.” veya “et al.” kısaltılması yapılmalıdır. 
 15. Eşitlikler MSWord “Equation Editor” kullanılarak, ayrı bir satır/lar halinde  yazılmalıdır. Eşitlikler numaralandırılmalıdır. Eşitlikler satır ortasına, eşitlik numaraları ise bu kolonun sağına dayalı olarak parantez içinde yer almalıdır. Eşitliklerdeki matematik simgeler açıklanmalıdır.
 16. Çizelge ve şekiller, büyüklüğüne göre metin içerisinde konu akışına uygun olarak yerleştirilmelidir. Tek sütun içerisine sığmayan Çizelge veya şekiller sayfa başına veya sonuna yerleştirilmelidir.
 17. Çizelge başlıkları çizelgelerin üzerine, şekil başlıkları ise şeklin altına, koyu ve ilk harfleri büçük olarak yazılmalıdır. Çizelge ve şekillerin içerikleri, “Tahoma” yazı karakteri ile 8 büyüklüğünde  olmalıdır.
 18. Çizelge ve şekiller bilgisayar ortamında siyah-beyaz olarak hazırlanmalıdır.
 19. Metrik birim sistemleri (SI) kullanılmalıdır.
 20. Metin içinde anılan bütün literatürler, “Literatür Listesi”nde yer almalıdır. Literatür listesi alfabetik sırada 8 yazı karakteri büyüklüğünde aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

 

Kitaplar için;

Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarların adının baş harfi, soyadı, yayın yılı, (kitapta bölüm yazarları iseler, bölüm adı ve kitabın yazarı), kitabın adı (italik), yayınevi.

 

Merriam, J. L., M. N. Shearer, C. M. Burt, 1983. Evaluating Irrigation Systems and Practices. Chap.17, pp.721-760. In: Design and Operation of Farm Irrigation Systems. M.E.Jensen (ed.), ASAE , 2950 Niles Road, St.Joseph, Michigan, 49085.

 

Dergiler için;

Makalede birinci yazarın soyadı, adının baş harfi, diğer yazarların adının baş harfi, soyadı, yayın yılı, makalenin adı, derginin adı, cilt no, sayı no, sayfa no.

 

Kang, Y., S. Nishiyama, 1996. Analysis of Microirrigation Systems Using a Lateral Discharge Equation. Transactions of the ASAE 39 (3): 921-929.

 

URL için;

Schaeffer, L. R. 1997. Subject: Random Regressions.

http://chuckagsci.colostate.edu/wais/logs/agdg869258263.html , Erişim: Kasım 1997.

 

Dpt, 2002. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Gıda Sanayii Özel İhtisas Komisyon Raporu.

http://ekutup.dpt.gov.tr/gida/oik646.pdf , Erişim: Kasım 2002.

U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi

Bildirisini bu dergide yayınlatmak isteyen katılımcılar, bu sayfada yer alan dergi müracaat formunu ve telif devri formlarını da doldurmak zorundadır.


T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
1. Metin A4 (210 x 297 mm) formunda beyaz kağıda, Microsoft Word formatında, üstten 4.5 cm, alt, sağ ve soldan 4 cm boşluk bırakılarak yazılmalı ve metin iki yandan hizalanmış (justified) olmalıdır.
2.     Başlık: Times New Roman yazı karakterinde 14 punto, koyulaştırılmış (bold) olarak ve başlıktaki her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde 1,5 satır aralığı ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlığın bittiği en son karakterine yayın bir tezden ya da bir projeden yapılmış ise üssel harfsel atıf verilmelidir.
3.     Yazar Adları: Yazarların açık adları unvan belirtilmeden ad ve soyadların ilk harf büyük olacak şekilde koyulaştırılmış, başlıktan bir satır boşluk bırakılarak ve sayfaya ortalanarak Times New Roman yazı karakterinde 11 punto yazılmalıdır. Soyadların bittiği en son karakter üzerine üssel olarak rakam ile yazar adresine atıfta bulunulmalıdır.
4.     Yazarlara ilişkin verilen rakamsal atıflara ait adresler Times New Roman yazı karakterinde 9 punto olarak yazar adlarının altında bir satır boşluk verilerek belirtilmelidir.
5.     Özet: Yazar atıflarının ardından iki satır boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakterinde 10 punto olarak yazılmalıdır. Paragrafın bitiminde bir satır boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakterinde 9 punto olmak üzere anahtar kelimeler yazılmalıdır.
6.     İngilizce Başlık: Anahtar kelimeleri takiben iki satır boşluk kalacak şekilde Times New Roman yazı karakterinde 12 punto koyulaştırılmış olarak sayfayı ortalayacak şekilde makalenin İngilizce başlığı konulmalıdır.
7.     Abstract: İngilizce başlığın ardından bir satır boşluğu bırakılarak Times New Roman yazı karakterinde 10 punto olarak yazılmalıdır. Paragrafın bitiminde bir satır boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakterinde 9 punto olmak üzere Keywords konulmalıdır.
8.     Giriş: Giriş bölümü ve metinler “Keywords”’den bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
9.     Giriş bölümünden itibaren tüm bölüm başlıkları sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle koyulaştırılmış Times New Roman 10 punto yazı karakterinde ve bölüm başlıkları üstten birer boşluk kalacak şekilde yerleştirilecektir. Ana başlıklar sola yaslı ve koyulaştırılmış, metinler ise 0.6 cm paragraf girintisi yapılarak yazılmalıdır.
10.   Şekil ve fotoğraflar sayfa kenar boşlukları göz önünde bulundurulacak şekilde ayarlanmalıdır.
11.   Şekillerin açıklaması, şekillerin altında Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır.
12.   Şekil ve resimlerin numaralandırması ise Şekil 1, Şekil 2. vb şeklinde Times New Roman 10 punto ile koyulaştırılarak verilmelidir. Şekil açıklamalarının ardından bir boşluk bırakılarak paragraflar arasında bir boşluk kalacak şekilde ana metin (Times New Roman 10) yazılmalıdır.
13.   Metin içerisinde yer alan çizelgeler Çizelge 1, Çizelge 2. şeklinde Times New Roman 10 karakterinde koyulaştırılarak çizelgenin üzerine yazılmalı açıklamaları ise koyulaştırılmamış şekilde olmalı ve çizelge üst sınırı ile açıklama yazısı arasında boşluk bırakılmamalıdır.
14.   Yazarlar yayınlamak istedikleri makale ile ilgili olarak gerekli olan etik kurul onayını aldıkları kurumu ve onay numarasını Materyal ve Metot bölümünde belirtmelidirler. Yayın kurulu gerekli gördüğünde “Etik Kurul Onay Belgesini” ayrıca isteyebilir.
15.   Kaynaklar bölümünde literatürler aşağıdaki gibi gösterilmeli ve tüm kaynaklar alfabetik sıra içerisinde verilmelidir. Bu bölümde karakter büyüklüğü olarak Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır. Örneğin:
16.   Makalenin bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
17.   Bir yazarın aynı sayıda ilk isim olarak en fazla iki makalesine yer verilir.
18.   Yazarlara telif ücreti ödenmez.
19.   Makale başvurusunda, makale ile birlikte başvuru formu ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formunun taranmış kopyasının da elektronik formatta zfdergisi@uludag.edu.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir.
20.   Dergiye başvurusu yapılan makaleler, hakemlik sürecine alınmadan önce intihal programında taratılmaktadır.
21.   Dergimize yaptığınız atıflarda “Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.
22.   Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda editör tarafından ön incelemeye alınır. Editör, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesiyle birlikte en kısa sürede dergiye gönderilmelidir. Editör, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına yönelik nihai karar vericidir.  
Atıflar/Kaynakça: Makale içindeki atıflarda “yazar, yıl” sistemi kullanılmalıdır, Smith (2007), cümle sonunda ise (Smith, 2007). İki yazarlı ise Smith ve Cash (2007). Üç ve daha fazla yazarlı ise “ilk yazar  ve ark.” (Smith ve ark. 2007) şeklinde belirtilmelidir. Kaynaklar; ilk yazarın soyadına göre alfabetik sıra ile yazılmalıdır. İki ya da daha fazla  yazarlı kaynaklarda yazarlar “ve” ile ayrılmalıdır. Ör.:  Şeker, M., Z. Yücel ve E. Nurdan, 2004.
Makale: Kamalak, A., Ö. Canbolat, Y. Gürbüz and O. Özay.2005. Prediction of Dry Matter Intake and Dry Matter Digestibilities of Some Forages Using Gas Production Technique on Sheep. Turk. J. Vet Anim Sci. 29. 517-523.
Kitap: Yıldırım, O. 1996. Bahçe Bitkileri Sulama Tekniği. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları: 1438, Ders Kitabı: 420, Ankara. Ensminger, M.E., J.E. Oldfield and W.W. Heinemann. 1990. Feed and Nutrition. The Ensminger Publishing Company, 1544 pp.
Kitabın bir bölümü: Fıratlı, Ç. 1993. Arı Yetiştirme. s: 239–270. Editör: M. Ertuğrul. Hayvan Yetiştirme. Baran Ofset, Ankara.
Bildiri kitabı: Kara, Z. ve N. Beyoğlu. 1995. Konya ili Beyşehir yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin göz verimliliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Bildiriler (II): 524–528. 3-6 Ekim 1995, Adana.
Tez: Scheffe, H. 1973. Symptotic Theory of Sequential Fixed- Width Confidence Intervals. Unpublished Ph.D. dissertation, Florida State University, Dept. of Statistics.(Author, A. (Year), ‘Title of Thesis’, degree and type of thesis, Name of University and Dep.) Yazarı belirtilmeyen kurum yayınları: Anonim 2005. Tarımsal Yapı. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enst. Yayın No: 1579, Ankara. http://www.agri.ankara.edu.tr/tarimbilimleri (alıntının yapıldığı tarih).
        http://ziraat.uludag.edu.tr/ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (THE JOURNAL of AGRICULTURAL FACULTY of ULUDAG UNIVERSITY) ISSN: 1301-3165Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi telif-hakki-devir-formu (PDF)
Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi telif-hakki-devir-formu (DOC)
Uludağ.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi eser-basvuru-formu (PDF)
Uludağ.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi eser-basvuru-formu (DOC)

Journal of Biological and Environmental Sciences

Uludağ Üniversitesi yayınıdır. Bildirinin bu dergide yayınlanabilmesi için bildirinin İngilizce olarak yazılması gerekmektedir.

YAZIM KURALLARI

GENEL

Journal of Biological & Environmental Sciences dergisi yılda 3 fasikül halinde Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Dergide, biyoloji ve çevre bilimlerinin değişik konularında (tarım, hayvancılık, temel tıp bilimleri, biyoloji, çevre, gıda ve veteriner bilimleri) hazırlanmış araştırma makaleleri, kısa araştırma makaleleri ve notları yayına kabul edilmektedir. Yayın kurulunun isteği ile hazırlanan derlemeler dergide yayınlanabilir. Yayına sunulan makaleler, başka bir dergide yayınlanmamış veya yayına sunulmamış olmalıdır. Özet olarak yayınlanan, bilimsel toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan makaleler yayına kabul edilebilir. Derginin ana konuları ile ilgili olmayan veya hakemler tarafından uygun bulunmayan makaleler yazarlara iade edilir.

Ana dili İngilizce olmayan yazarlara, makalenin sunumdan önce İngilizce konuşulan ülkelerden bir bilim adamına veya özel yazım merkezlerine okutulması önerilir.

Yazarlar, sunulan makalede hakemlik yapabilecek yerli ve yabancı en az 3 araştırıcının isim, posta ve e-posta adreslerini bildirmelidir.

Makaleler, editörün editorjbes@gmail.com adreslerine ekli dosya halinde sunulmalıdır.

MAKALENİN HAZIRLANMASI

Sunulacak makaleler, Microsoft Word 6.0 programı veya daha yeni versiyonu ile 12 punto Times New Roman yazı karakteri ve 2 satır aralığı ile yazılmalıdır. Metinde cümleler numaralanmalı ve kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Başlıklar ve alt başlıklar numaralandırılmamalıdır.

Makale metni esas olarak, “Kapak”, “Özet”, “Giriş”, “Materyal ve metod”, “Sonuçlar”, “Tartışma”, “Teşekkür” (eğer gerekiyorsa) ve “Literatür” bölümlerinden oluşur. “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümlerinin birleştirilmesi halinde, kısa bir “Sonuç” bölümü eklenmelidir. Metin, tablo ve şekiller dahil normal makaleler 20 sayfayı, kısa makale ve notlar 8 sayfayı geçmemelidir.

 Kapak sayfasında, 15 kelimeyi geçmeyecek bir makale başlığı, yazarların isim ve adresleri ile sorumlu yazarın iletişim adresleri (posta adresi, e-mail, faks ve telefon numaraları) bulunmalıdır.

 Özet, normal makalelerde 200 kelimeyi, kısa makale ve notlarda 100 kelimeyi geçmemelidir. Olabildiğince kısa hazırlanacak özette, araştırmanın neden ve nasıl yapıldığı ile sonuçlar belirtilmelidir. Özetin tek satır altında, 6 anahtar kelime verilmelidir.

Metin içerisinde literatürler, (Elmacı 2003), (Göksoy and Turan 1984) veya (Elmaci 2003, Filya 2004) örneklerinde olduğu gibi verilmelidir. Eğer literatür cümle başında veriliyorsa, Filya (2002) veya Elmacı ve Asal (1998) örneklerinde görüldüğü gibi sadece tarih parantez içerisine alınmadır. Literatürde, 3 veya daha fazla yazar varsa (Ipek et al. 2002) veya Ipek et al. (2002) şeklinde verilmelidir. Araştırıcının aynı yılda birden fazla eseri kullanılıyorsa, (Berkel 1970a, b) veya (Tosun ve Eser 1978a, b, c) şeklinde sıralanmalıdır. Metinde, sadece yayınlanmış makaleler literatür olarak kullanılmalı, yayınlanmamış bilgi metin içerisinde “yayınlanmamış bilgi” olarak belirtilmeli, ancak metin sonundaki literatürler bölümünde yer almamalıdır.

Literatür listesi, yazarların soyadı sırası ile numarasız olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekillerde verilmelidir.

 Makaleler:

Rozenzvieg D, Elmaci C, Samach A, Lurie S, and Porat R (2004). Isolation of four heat shock protein cDNAs from grapefruit peel tissue and characterization of their expression in response to heat and chilling temperature stresses. Physiol. Plant., 121: 421-428.

Kitaplar:

Hartl DL, and Clark AG (1989). Principles of Population Genetics. Sinauer associates, Inc., Sunderland, Massachusetts.

Kitap Bölümleri:

Schreiber U, Bilger W, and Neubauer C (1995). Chlorophyll florescence as a nonintrusive indicator for rapid assessment of in vivo photosynthesis. In: Ecophysiology of Photosynthesis, (Eds.: E.D. Schulze and M.M. Caldwell). Springer-Verlag, Berlin, pp. 49-70.

Bildiriler:

Tyler G (1975). Effect of heavy metal pollution on decomposition and mineralization in forest soils. In: Proceedings of the International Conference on Heavy Metals in the Environment, (Eds.: B. Nath and J.P. Robinson). Vol. 2 WHO, Toronto, pp. 217-226.

Tezler:

Mwacharo JM (2000). Characterization of the genetic diversity of Kenyan indigenous sheep breeds using blood biochemical polymorphism. M.Sc. Thesis. University of Nairobi, Nairobi, Kenya, 119p

Birimler:

Makalede SI birimleri tercih edilmelidir. Metinde ppm veya ppb yerine mg kg -1 veya µg kg -1 kullanılmalıdır. Birimlerde “/” işareti yer almamalı, birim işaretleri arasında 6 kg P ha -1, mg L -1, N m - 2 , km h-1, örneklerinde olduğu gibi tek boşluk bırakılmalıdır.

Diğer:

Metin içerisindeki yapılan kısaltmalar grup halinde ilk sayfanın altında verilmelidir.

Tüm fotoğraflar, grafik ve diyagramlar metin içerisinde figure olarak değerlendirilmeli sıra ile numaralandırılmalıdır. Çok parçalı olanlar a,b,c olarak sıralanmalıdır. Her bir şekil ayrı sayfada sunulmalıdır. Şekil başlıkları liste halinde çift satır aralığı ile ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

Metinde yer alacak tabloların her biri ayrı sayfada yer almalı, tablolar kısa, özlü ve anlaşılır nitelikte olmalıdır.

 METİN DÜZELTİMİ – PROVA

Basıma alınan makale, matbaa çıktısı olarak düzeltilmek üzere yazara gönderilir. Çıktı, 7 gün içerisinde düzeltilerek iade edilmelidir. Bu süre içerisinde iade edilmeyen makaleler, editör tarafından düzeltilerek basıma verilir. Metinde sadece yazım hatalarının düzeltilmesine izin verilir.

AYRIBASIM:

Sorumlu yazara yayınlanmış makalenin bulunduğu fasikül posta ile gönderilir. Araştırıcılar, yayınlanmış makalelerini derginin internet sayfasından indirebilirler.   

Sosyal medya hesaplarımız